O Nas

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES istnieje od 2001r, zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod nr KRS 0000012703. W 2005 roku otrzymało status organizacji pożytku publicznego / OPP/

Organizacja obejmuje opieką artystyczną dzieci i młodzież z małych miast i wsi woj. warmińsko–mazurskiego. Działalność statutowa polega na stymulacji rozwoju uzdolnień artystycznych młodych ambitnych ludzi. Obecnie jest to grupa ok. 65 osób w wieku 7 – 19 lat.
Członkowie stowarzyszenia podejmują różne formy działań , by umożliwić podopiecznym ciekawe formy nauki i prezentacji osiągniętych efektów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym Stowarzyszenie organizuje warsztaty z udziałem profesjonalnych muzyków, aranżerów, choreografów, aktorów. Pod ich kierunkiem podopieczni rozwijają umiejętności muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne. Wiele uwagi i troski Zarząd stowarzyszenia poświęca na przygotowanie oryginalnego autorskiego materiału muzyczno – słownego do prezentacji podczas koncertów, festiwali, nagrań studyjnych, audycji radiowych. Podopieczni otrzymują wsparcie nie tylko pod względem merytorycznym ,ale również finansowym w zakresie akredytacji festiwalowych, transportu, strojów scenicznych. Bardziej rozbudowane projekty artystyczne takie jak musicale, teledyski, stowarzyszenie realizuje dzięki współpracy z samorządami terytorialnymi, ośrodkami kultury, firmami lokalnymi, oraz dużemu nakładowi pracy społecznej członków stowarzyszenia i wolontariuszy.

Współpracujemy z PITax.pl Łatwe podatki.

Obszary działań

Nauka, kultura,
- Nauka , edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- taniec
- edukacja kulturalna

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tożsamość, tradycja narodowa
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Turystyka, wypoczynek
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z warsztatami artystycznymi